Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Despre noi

 
Revista „Studii Teologice” apare cu binecuvântarea  Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și se află sub administrarea, pe de o parte, a Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române și, pe de altă parte, a Facultății de Teologie Ortodoxă din Universitatea București! O legătură strânsă a Redacției și o colaborare apropiată se realizează totodată cu Tipografia Editurii Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române.
Aici, în paginile electronice ale acestui site, care are statului de site oficial al Revistei, veţi putea găsi informaţii legate de activitatea şi procesele redacţionale pe care aceasta le desfășoară.
Mai întâi, Redacția salută pe toți cei care vizitează această pagină internet și mulțumește tuturor celor interesați de Revistă și care o susțin pe aceasta material și moral dar și prin trimiterea de texte științifice în limba română și limbi de circulație internațională (englezăfrancezăgermană). Este un efort comun realizat. Teologia românească ortodoxă, mai ales în momentul de față, este chemată la oferirea unui răspuns pertinent provocărilor, teologice sau nu, ale lumii în care trăim. Ea se bucură de susținerea, atât de consistentă, a generațiilor de teologi de înaltă clasă care au fondat și care au pus într-un contact nemijlocit teologia academică ortodoxă din România cu cea din afara țării, atât din Orient cât și din Occident.
Redacția beneficiază astăzi nu numai de o un comitet redacțional tânăr, alcătuit din cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și de un format modern al Revistei, însoțit de acest site de prezentare a ei, ci și, de un nou sediu, dotat cu toată aparatura necesară, inagurat la împlinirea a 80 de ani de existență, organizat cu sprijinul Părintelui Consilier Valer Ulican, director al Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române, și prin acordarea spațiului necesar de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
„Studiile Teologie” reprezintă o publicaţie trimestrială, fiecare număr tipărit având, începând cu anul 2011, 300pp. Procesele de redacţie respectă standardele calităţii potrivit ISO 9001:2000 & 19011:2002, membrii ai Redacției fiind acreditați în acest sens și având statutul de auditor intern pentru procesele privind implementarea standardelor calității. În acest sens, activitatea se desfășoară pe baza procedurilor redacționale, o politică transparentă, accesibilă cu ușurință în rubricile acestei pagini electronice.
Revista „Studii Teologice" apare începând din anul 1929, în prezent aflându-se la cea de-a treia serie. Colaboratori săi sunt, înainte de toate, Înaltpreasfinţiţii Mitropoliţi şi Preasfinţiţii Episcopi, Preacucernicii Preoţi Profesori de la Facultăţile de Teologie Ortodoxă, candidaţii la titlul de doctor în teologie, masteranzii, studenţii teologi şi preacucernicii preoţi și, nu în ultimul rând, după modelul întâmplat mai ales în perioada comunistă, specialiști din domeniul istoric în special și cel umanist în general, profesori de prestanță din țară și străinătate, cercetători, doctoranzi și candidați la titlul de abilitare, respectiv abilitați.
Redacţia și-a propus și se străduiește nu numai să pună la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai interesante și mai competent realizate, ci și aducerea în atenția opiniei avizate din afara țării a contribuției Teologiei ortodoxe românești. Se dorește ca Revista să ilustreze și să reprezinte activitatea teologică științifică a Facultăților de Teologie Ortodoxă din România. Articolele publicate în cele patru numere anuale ale Revistei contează pentru promovarea pe posturile didactice și pentru evaluările preriodice efectuate în cadrul instituțiilor de învățământ teologic ortodox din România, cu un factor de impact mare.
În aceste condiții, Redacția se bucură înainte de toate de colaborarea strânsă pe plan științific a Preacucernicilor Părinți Decani ai Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, reflectată la modul cel mai clar prin articole transmise Redacției și publicate în rândurile Revistei. Redacția mulțumește astfel pentru această colaborare nu numai conducerii Facultăților din țară șredactorilor corespondenți activi pe care îi are la nivelul fiecărei dintre aceste instituții, ci și, sau, mai ales, Părinților Profesori și Profesorilor de aici care transmit de fiecare dată materiale științifice personale dar și lucrări de îndrumare științifică ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Nu în ultimul rând, Revista se bucură de o aderență deosebită în rândul teologilor români din afara țării a centrelor bisericești de aici și a preoților parohi care, în anumite cazuri, ne trimit materiale spre publicare dar și operează abonamente ale revistei în străinătate, atât pentru dânșii cât și pentru unii credincioși din comunitățile pe care le păstoresc. Acest lucru influențează și el mult permeabilitatea Revistei la nivelul publicului larg interesat de mersul și progresul teologic în general, dar este și un element forte și necesar acreditării naționale și internaționale. Transmitem de aceea mulțumiri speciale acestor persoane care, in momentul de față, după ce au sprijinit și în acest mod permeabilitatea Teologiei Ortodoxe Românești, inspectează aceste pagini electronice ale site-ului oficial al Revistei!
În acest fel și la acest nivel, dorința Redacției, aflată în slujba Patriarhiei Române și a Facultăților de Teologie Ortodoxă din România, de a dovedi că Teologia Ortodoxă Românească este actuală, că are un cuvânt de spus și că este compatibilă cu corespondentele ei din afara țării se concretizează din ce în ce mai mult. Transpare astfel tot mai mult necesitatea dezvoltării ideii de competivitateobiectivitate științifică șperformanță de înaltă clasă. Este scos în evidență imperativul determinat de timpurile actuale de definire a unor sinteze teologice care să evalueze și pună în circulație, pe de o parte, rezultatele cercetării de până acum, pe de alta, cele ale aprofundării noi realizate. Toate aceste aspecte transpar în materialele pe care Revista le pune la dispoziția cititorului, având credința că știință fără viață duhovnicească nu se poate realiza în direcție teologică și că găsirea unui echilibru, a unei înțelegeri între acestea și a unor modalități moderne și proprii de exprimare sunt la fel de obligatorii ca tot ceea ce s-a exprimat mai sus.
În prezent Redacția se îngrijește nu numai de apariția, în condiții cât mai înalte de calitate, a fiecărui număr al Revistei, ci și de obținerea necesarelor acreditări în țară (CNCS) și străinătate. Dorința corpului redacțional, încă de la preluarea atribuțiilor redacționale de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, a fost aceea de a obține cel puțin acreditarea națională a Revistei, la un standard, bineînțeles, care convine vechimii, experienței și importanței pe care aceasta a avut-o și o are pentru mediul științific românesc nu doar teologic ortodox. În acest sens au avut nu numai discuții repetate, de-a lungul timpului, cu reprezentanții instituției abilitate cu acreditarea revistelor pe teritoriul României, ci a fost pregătit de fiecare dată și îmbunătățit dosarul necesar acreditării, dosar care în momentul de față de bucură de o binemeritată consistență.
În acest moment Revista este disponibilă în cele mai importante biblioteci din lume, inclusiv în baze electronice de date, desfășoară un frumos dialog cu multe reviste de teologie din afara țării și colaborează cu importanți teologi, nu numai ortodocși, din străinătate dar și din România. Totodată, este introdus în procesele redacționale sistemul peer-review, obligatoriu recunoașterii științifice necesare, și lansată pe net varianta în limba engleză a site-ului de față. Între alte proiecte realizate ale Revistei nu trebuie lăsată deoparte digitalizarea integrală a revistei, de la prima apariție până astăzi, în momentul de față căutându-se modalități de punere la dispoziție a acestei arhive electronice integrale a Revistei pe site-ul oficial al acesteia.
Trebuie să precizăm că, în pofida faptului că nu este cea mai veche revistă românească cu profil teologic ortodox, Studiile Teologice se bucură anual de un număr de aprox. 10.000 de abonamente în țară și în străinătate, bineînțeles, principala susținere venind din partea preoților, teologilor, parohiilor și mânăstirilor din țară cărora li se datorează cea mai mare susținere financiară a Revistei și posibilitatea de a o transmite în toate colțurile lumii și de a face cunoscută teologia românească, prin publicarea nu numai în limba română ci și în limbi de circulație internațională, accesibile astăzi tuturor.
 
Rubricile revistei:
1.     Prolog. Privește un cuvânt al Redacţiei care deschide fiecare număr al Revistei, făcând o prezentare a conţinutului numărului respectiv, dar și un comentariu al uneia sau mai multor teme dezbătute în cadrul acestuia.
2.     Studii. Este cea mai importantă rubrică a Revistei. În ea sunt publicate, inclusiv în limbă străină (engleză, franceză, germană) studii originale, inedite, redactate în special de către teologii ortodocși.
3.     Misiune şi pastoraţie. Rubrica este destinată studiilor teologice care prezintă probleme legate direct de activitatea de zi cu zi a preotului în parohie. Acesta reprezintă un segment important al vieţii teologice iar studiile publicate în această secţiune se doresc a fi un sprijin şi o sursă de informare utilă preoţilor.
4.     Din Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Cuprinde o traducere din Părinţii Bisericii, un text însoţit de introducere, note şi comentarii și care, de regulă, nu a mai fost tradus în limba română.
5.     Dialog teologic. Rubrica îşi propune să stimuleze dialogul academic şi colegial între teologi şi să genereze o necesară receptare critică a producţiei de carte teologică și de teologie. Cuprinde reacţii critice la materialele publicate în paginile revistei, receptarea critică a lucrărilor de teologie apărute în ţară şi în străinătate precum şi luări de poziţie la adresa unor evenimente sau fenomene teologice.
6.     Eveniment teologic. Include materiale de prezentare a unor mari evenimente teologice, care privesc în primul rând învățământul teologic dar și viața Bisericii în general, dialogul ecumenic sau cel la nivel ortodox. Este destinată nu doar informării, ci și transmiterii și punerii la dispoziție a actelor oficiale emise în cadrul acestor evenimente.
7.     Recenzii. Revista promovează prin această rubrică, receptarea critică a lucrărilor, în special de teologie ortodoxă, apărute în țară și în străinătate. Totodată, prin intermediul acestei rubrici este susținută în mod special afirmarea tinerilor teologi.
8.     Reviste de teologie. Rubrica este legată de recenzarea și prezentarea, uneori pe bază de reprocitate colegială, a unor reviste de teologie publicate în țară și în străinătate.
9.     In memoriam/In honorem. Această rubrică privește doar personalități teologice ortodoxe sau legate strâns de Ortodoxie și cu o activitate vast recunoscută internațional.
10.  Cărţi primite la redacţie. În această rubrică sunt menţionate, sub formă de catalog, ultimele apariţii de carte teologică, dar şi de carte aparţinând domeniilor care interesează direct sau indirect pe cititorii revistei (istorie, filozofie, istoria culturii, sociologie, antropologie etc.).
11.  Publicitate. Cu prilejul fiecărei apariții, Revista promovează anumite lucrări de teologie ortodoxă apărute în țară sau străinătate. Rubrica este legată și de anumite sponsorizări sau donații de carte operate către Revistă.