Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

The Pauline Concept of Powers: Trends in InterpretationAutor(i): Corneliu CONSTANTINEANU
Rezumat: Conceptul paulin despre Puteri. Curente în interpretare
Pentru mulţi ani, în mod special în cultura vestică post iluministă, oamenii nu au ştiut cum să interpreteze limbajul religios despre fenomenul supra-raţional. Creştinii nu au făcut excepţie. Datorită faptului că în concepţia vestică despre lume şi viaţă nu era loc pentru astfel de „mituri primitive”, creştinii au încercat să ofere o explicaţie raţională a fenomenului şi să elimine aspectele supra-raţionale sau să le ignore pur şi simplu, concluzionând că ele sunt nerelevante pentru viaţa creştină. În decadele recente însă, într-o aparentă criză a epistemologiei moderniste, asistăm la o revenire spectaculoasă şi oarecum neaşteptată a fenomenului religios pe arena socia-lă. Dimensiunea religioasă, spirituală a existenţei umane a fost recunoscută ca fiind una importantă şi reală astfel încât se constată o redescoperire a intereselor în feno-menele spirituale, supra-raţionale.
În acest context intelectual şi religios mai larg, conceptul paulin despre „prin-cipalităţi şi puteri” a primit o atenţie deosebită din partea bibliştilor şi teologilor. S-a descoperit că Apostolul Pavel nu doar că a vorbit despre existenţa acestor „puteri” dar a şi arătat că ele sunt parte din creaţia lui Dumnezeu, că joacă un rol important în interiorul structurilor sociale şi că lucrarea lui Hristos a alterat existenţa lor. Lu-crarea de faţă reprezintă o incursiune în interpretarea contemporană a conceptului paulin despre „principalităţi şi puteri” şi relevanţa acestora pentru viaţa creştină în societate. După o scurtă privire de ansamblu asupra pasajelor biblice din corpusul paulin despre puteri, sunt prezentate argumentele centrale ale celor două direcţii majore de interpretare al conceptului de puteri in scrierile pauline. În primul rând este analizată interpretarea puterilor ca şi entităţi spirituale (în mod special ca şi Satana şi îngerii lui), poziţie reprezentată de lucrările exegetului Clinton Arnold. O a doua linie de interpretare oferă o înţelegere a puterilor ca şi „structuri ale existenţei umane” şi este prezentată printr-o analiză detaliată a lucrărilor reprezentative a trei specialişti în domeniu: Hendrikus Berkhof, John H. Yoder şi Walter Wink.
Argumentul central al lucrării arată că înţelegerea Apostolului Pavel cu privire la conceptul despre „principalităţi şi puteri” în scrierile sale poate fi cuprins în trei adevăruri fundamentale: (1) puterile au fost create de Dumnezeu. A fost intenţia lui Dumnezeu ca viaţa umana să fie structurată prin intermediul unor sisteme de legi, norme şi tipare care să facă viaţa posiblă; (2) puterile s-au răzbunat împotriva lui Dumnezeu şi sunt căzute. Ele au refuzat să se conformeze scopurilor creative ale lui Dumnezeu şi se prezintă ca fiind ultima realitate, ultimul punct de referinţa. Valori şi structuri care au fost instrumente necesare pentru o viaţă corespunzătoare în societa-te şi-au arogat pentru ele însele un statut autonom şi idolatru reuşind astfel să înro-bească umanitatea şi s-o supună unor dumnezei străini; (3) împotriva stării lor căzu-te, puterile nu pot ieşi de sub autoritatea finală a lui Dumnezeu. Ele sunt încă folo-site de Dumnezeu pentru scopurile lui bune şi, împotriva încercărilor lor permanente, ele nu pot să zădărnicească planul şi voia lui Dumnezeu de a răscumpăra întreaga creaţie.
Incursiunea noastră în literatura de specialitate cu privire la intrepretarea conceptului de „principalităţi şi puteri” în scrierile pauline a arătat că în viziunea răscumpărătoare a Apostolului Pavel, biserica – înţeleasă ca şi comunitatea pardigma-tică a noii creaţii în Hristos – este chemată să fie implicată activ în societate, să aibă o relaţie constructivă cu puterile şi structurile de autoritate, mărturisind domnia lui Hristos asupra întregii realităţi în aşteptarea şi anticiparea răscumpărării finale a lui Dumnezeu. Astfel, conceptul paulin asupra puterilor nu este deloc demodat sau nere-levant ci dimpotrivă este o categorie foarte utilă pentru o analiză comprehensivă a bisericii în societate şi istorie. Probabil nici un alt concept paulin nu ne poate ajuta mai mult să putem înţelege şi menţine simultan condiţia căzută a umanităţii dar şi providenţa şi suveranitatea lui Dumnezeu. De asemenea, tot cest concept ne ajută să înţelegem modul în care structurile existenţei umane îşi găsesc valoarea, înţelesul şi coerenţa în Hristos. În alte cuvinte, conceptul paulin asupra puterilor ne oferă un adevărat fundal de pe care putem considera, defini şi explica angajamentul social activ al creştinului în societate.Taguri:
Studiu
Pagini: 15-39