Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sau despre organicitatea Sfintei Scripturi cu Sfânta Tradiţie"

"The Holy Scripture and Holy Liturgy: the Organicity of Scripture and Tradition"

Autor(i): Ioan CHIRILĂ, Pr.
"Sfânta Scriptură este o cale de re-altoire a noastră în veşnicie, iar Sfânta Liturghie este al doilea mijloc de realizare a rădăcinii în veşnicie, fiindcă în teologia răsăriteană vorbim şi despre o pregustare a veşniciei, chiar aflându-ne încă în cadrele existenţei istorice. Între Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie există o legătură indisolubilă, în virtutea căreia, prin lucrarea Sfântului Duh, Scriptura devine o cale de întrupare a Cuvântului. De aceea, Sfânta Scriptură nu trebuie abordată exclusiv din perspectiva metodologiei contemporane, fiindcă astfel s-ar trece sub tăcere aspectului ei revelat. Întoarcerea la Tradiţie, la scrierile Părinţilor, ne arată posibilitatea realizării întrupării Cuvântului şi ne oferă un model de trăire şi mărturisire autentic creştină. Ei au avut o preocupare constantă pentru identificarea şi asumarea/întruparea sensului duhovnicesc al Sfintei Scripturi. Înţelesul Scripturii, acest cuvânt viu al lui Dumnezeu, se descoperă omului numai deodată cu cunoştinţa de Dumnezeu, prin Duhul, atunci când sufletul se izbăveşte de „toată ceaţa materială”, ori această curăţire ce deschide sufletul înspre întâlnirea cu Duhul se realizează în chip mai desluşit în Sfânta Liturghie."

"The Holy Scripture is a way of re-grafting ourselves onto eternity, while the Holy Liturgy is another way of achieving our rooting in eternity, since Eastern theology professes a foretasting of eternity, even during our temporal existence. There is an indissoluble bond between the Holy Scripture and the Holy Liturgy, as through the work of the Holy Spirit, the Scripture becomes a way of epitomizing the Word. Therefore, the Holy Scripture must not be approached exclusively from the standpoint of contemporary methodology, because by so doing its revealed dimension is ignored. The return to Tradition, to the writings of the Holy Fathers, demonstrates the possibility of the Word’s incarnation and provides examples of genuinely Christian life and avowal of faith. The Fathers were constantly preoccupied with identifying and assuming/embodying the spiritual sense of the Holy Scripture. The meaning of the Scripture, the living word of God, is revealed to man only together with the knowledge of God, through the Holy Spirit, when the soul is released from the “material confusion”; this cleansing, opening the soul for the encounter with the Spirit, is achieved mainly in the Holy Liturgy."

Taguri: Holy Scripture, Holy Liturgy, Tradition. Organicity of Scripture and Tradition, the meaning of the Scripture
Studiu
Pagini: pp. 7-23