Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Învăţătura Sfântului Grigorie Teologul valorificată imnografic în cântările închinate prăznuirii sale"

"The Teachings of St. Gregory the Theologian as Rendered by the Hymnography Dedicated to His Feast"

Autor(i): Zaharia MATEI, Pr.
"În Biserică, cântarea este un mijloc de comuniune între credincioşi şi Dumnezeu. Ea are menirea de a transmite minţii şi inimii adevărurile de credinţă insuflate de Duhul Sfânt Bisericii, prin armonia plăcută a melodiei, care, prin caracterul ei emoţional, face ca aceste adevăruri să fie înţelese şi totodată trăite. Cântările ortodoxe cuprind adevăruri de credinţă, fundamentate scripturistic, toate insuflate de Duhul şi aşternute în scris de oameni cu credinţă şi viaţă curată, numiţi imnografi, ale căror producţii reprezintă tezaurul liturgic al Bisericii Ortodoxe exprimat prin forme şi structuri poetice.
Este important de subliniat că autorii imnelor ortodoxe au compus sub inspiraţia Duhului Sfânt în Biserică, lucrare care s-a petrecut cu toţi autorii cărţilor canonice ale Sfintei Scripturi. Sf. Grigorie de Nazianz, supranumit şi Teologul, pentru înălţimea şi unicitatea cugetării sale teologice, rămâne în Biserica Creştină Răsăriteană şi Apuseană, primul mare poet creştin; profund teolog, apărător al învăţăturii ortodoxe, el rămâne fidel Bisericii şi luptă împotriva ereziilor, impunându-se atât prin viaţa sa curată, cât şi prin opera sa, de mare ţinută teologică. Şi-a identificat viaţa cu aspiraţiile şi învăţătura Bisericii, trăind precum a învăţat şi învăţând precum a trăit, fiind considerat sfânt încă din timpul activităţii sale pastoral-misionare.
Un act de cinstire a Sf. Grigorie Teologul l-a arătat Biserica prin alcătuirea slujbei sale, de către imnografi celebri, precum Anatolie, arhiepiscopul Constantinopolului şi Teofan Graptul. Aceştia au dovedit, în alcătuirea textelor cântărilor, cunoaşterea în profunzime a vieţii, dar mai ales a operei teologice a Sfântului Grigorie. Cântările din slujba Sfântului acoperă toate genurile muzicii bizantine: tropare, condace, canoane, care abundă în învăţături dogmatice, cu conţinut trinitar, hristologic, mariologic. Temele centrale ale slujbei, care privesc Întruparea, opera de răscumpărare a lumii şi pe Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, alternează cu teme inspirate din viaţa şi opera Sfântului.
Prin sensibilitatea şi lirismul său poetic, Sf. Grigorie Teologul este un deschizător de drumuri pentru imnografii ce-i vor urma, stilul său poetic reflectându-se în creaţiile acestora, iar o parte din Cuvintele sale cu o muzicalitate aparte, devenind parte integrantă imnografiei creştine dedicate sărbătorilor Sfintelor Paşti şi Naşterii Domnului. El este, alături de Sf. Vasile cel Mare şi Ioan Hrisostom, unul dintre ocrotitorii învăţământului teologic."

"Church chanting is a means of achieving communion between worshippers and God. Its role is to convey to both mind and heart the truths of faith inspired by the Holy Spirit; it is through the emotional character of its harmony, that these truths are understood and experienced. Orthodox chants contain truths of faith rooted in the Scriptures, inspired by the Holy Spirit and written by people with pure faith and life, called hymnographers, whose productions constitute the liturgical treasure of the Orthodox Church, expressed in poetic forms and structures.
It is important to note that the authors of Orthodox hymns composed them under the inspiration of the Holy Spirit in the Church, just like the authors of all canonical books of the Holy Scripture. St. Gregory of Nazianz, also known as the Theologian, due to the elevation and uniqueness of his is the first great Christian poet in the Eastern and Western Church; a profound theologian, a defender of the Orthodox faith, he remained loyal to the Church and fought against heresies, commanding respect through his commendable life as well as his highly valuable theological works. He identified his life with the Church’s aspirations and teachings, and was deemed a saint even during his pastoral-missionary activity.
The Church honours St. Gregory the Theologian by celebrating his feast’s service, composed by famous hymnographers such as Anatolius, archbishop of Constantinople, and Theophanes Graptus. Their hymns demonstrate their in-depth knowledge of the life and especially the theological work of St. Gregory. His feast’s chants cover all genres of Byzantine music: troparia, kontakia, canons, abounding in dogmatic assertions, with Trinitarian, Christological or Marian content. The central themes of the service, concerning the Incarnation, Christ’s redemptive work and the Virgin Mary, the Mother of God, alternate with themes inspired by the saint’s life and works.
Due to his sensitivity and lyricism, St. Gregory the Theologian is a precursor of the hymnographers that followed him, and whose chants reflected his poetic style; some of his most musical Words, became integral part of Christian hymnography dedicated to the celebration of the Holy Easter and the Nativity of the Lord. Alongside St. Basil the Great and St. John Chrysostom, he is one of the patron saints of theological education."

Taguri: St. Gregory the Theologian, Religious Feast, Christian hymnography
Studiu
Pagini: pp. 25-104